Daňová kalkulačka  Overovanie IČ DPH v SR Obchodný register Daňové riaditeľstvo SR Zbierka zákonov SR Tlačivá - sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa Poisťovňa Dôvera  Overovanie IČ DPH v EÚ VŠZP Živnostenský register Národná banka SR JASPI Elektronická zbierka zákonov
výpočet mzdy pracovníkov, výpočet odvodov do sociálnej a zdravotných poiťovní, a daňovej  povinnosti pre každého zamestnanca,   vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotných poisťovní , štvrť-  ročných prehľadov a ročných hlásení na daňový úrad, spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zamestnancov, spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov, vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody, prihlásenie, odhlásenie zamestnancov do sociálnej a zdravotných  poisťovní,  vypracovanie prevodného príkazu na mzdy a odvody – mesačne spracovanie štatistických výkazov, iné služby – po dohode s klientom  © Maria Brezovanova - 2011 Made by 3d works - www.3dworks.sk