Daňová kalkulačka  Overovanie IČ DPH v SR Obchodný register Daňové riaditeľstvo SR Zbierka zákonov SR Tlačivá - sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa Poisťovňa Dôvera  Overovanie IČ DPH v EÚ VŠZP Živnostenský register Národná banka SR JASPI Elektronická zbierka zákonov
vedenie podvojného / jednoduchého  účtovníctva, vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH, kontrola účtovných dokladov, evidencia pohladávok a záväzkov, evidencia majetku, vystavovanie dokladov – po dohode s klientom (napr. pokladničné  doklady, faktúry, daňové doklady a iné), vedenie pokladne – pokladničnej knihy, poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia,  pohladávkach,   záväzkoch   a stave majetku,  spracovanie účtovnej uzávierky, vypracovanie výkazov a daňového  priznania k dani z príjmu,  vypracovanie reportov vypracovanie priznania k dani z motorových vozidiel,  spracovanie štatistických výkazov, spracovanie knihy jázd, spracovanie mesačných uzávierok – po dohode s klientom, rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia, iné služby – po dohode s klientom  © Maria Brezovanova - 2011 Made by 3d works - www.3dworks.sk