Daňová kalkulačka  Overovanie IČ DPH v SR Obchodný register Daňové riaditeľstvo SR Zbierka zákonov SR Tlačivá - sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa Poisťovňa Dôvera  Overovanie IČ DPH v EÚ VŠZP Živnostenský register Národná banka SR JASPI Elektronická zbierka zákonov
spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by  Vás stál interný zamestnanec  nemusíte platiť školenia pre účtovníka   nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej a účtovnej  oblasti najmä v dnešnej dobe, keď sa postupne zavádzajú a implementujú  spoločné daňové a účtovné postupy a systémy celoeurópskeho  zosúladenia členských štátov Európskej únie ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov.  Všetky tieto služby zabezpečíme my na rozdiel od zamestnanca naša  spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a  daní v prípade že Vás zastupujeme pred štátnymi inštitúciami, orgánmi štátnej  alebo miestnej správy, celú komunikáciu s nimi zabezpečíme za Vás  spracovanie účtovníctva máte bez starostí. V dohodnutom termíne  preberieme doklady a spracujeme ich a poskytneme Vám kvartálne,  prípadne mesačné prehľady, vrátane hospodárskych výsledkov za to  ktoré obdobie a Vy môžete následne korigovať a smerovať Vaše  podnikateľské aktivity  upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti všetky výstupy z účtovníctva zabezpečíme v slovenskom alebo anglickom  jazyku v tlačenej aj elektronickej podobe v rôznych formátoch / PDF, XLS,  TXT, RTF, CSV, HTM, ARP alebo podľa Vášho používaného/ © Maria Brezovanova - 2011 Made by 3d works - www.3dworks.sk